ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Материална база

 

Разполагаме с два компютърни кабинета, единият от които е оборудван с необходимите офис обзавеждане и офис техника. В него  всяко работно място е оборудвано с компютър, интернет, подходящи програмни продукти за текстообработка, електронни таблици, база данни и подходящи видеофилми.

 

 

 

За модернизирането на материално-техническата база и създаване на оптимални условия за провеждане на ефективна учебна и производствена практика училището е одобрено за финансиране по оперативна програма „Региони в растеж“. Очакваме изграждането на нов, съвременен кабинет за нуждите на обучението с който ще се симулира работа в реална работна среда. Предвидена е пълна дигитализация на библиотечния фонд, както и създаването на просторна библиотека.