ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Административни услуги

Прикачени документи

Заявление от родител за преместване на ученик
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на диплома за средно образование
Приемане или преместване на ученици в държавните и общинските училища
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование