ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Проект "Модернизация на професионалното образование и обучение"

Информация за проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

 Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ се изпълнява в рамките на програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (МОН).

Проектът е на обща стойност 70 000 000 лв. и се финансира по Програма „Образование“ 2021-2027 г., с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2027 г. По проекта ще бъдат обхванати всички държавни, общински и частни училища в страната, които предоставят професионално образование и обучение и са подали заявления за участие.
Основната цел на проекта е предлагане на модерно и качествено професионално образование и обучение, отговарящо на бързо променящите се нужди на пазара на труда.
Специфичните цели са:
- Модернизиране на ПОО спрямо динамиката на пазара на труда чрез съвместна работа между училищата, предлагащи ПОО, бизнеса и други институции;
- Повишаване на уменията и компетентностите на учителите по професионална подготовка и на учениците в партньорство с бизнеса;
- Повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение.
Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на специфичните цели на Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на Програма „Образование“ 2021 – 2027.
Целевите групи по проекта са:
- ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, с изключение на институциите по чл. 18, т. 4-7 от ЗПОО в системата на професионалното образование;
- учители и преподаватели по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
- представители на бизнеса, науката, публичния и неправителствения сектор.
Основните дейности по проекта са:
Дейност 1 – Разработване и прилагане на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), Държавни образователни стандарти (ДОС), учебни планове и програми, национални изпитни програми вкл. междусекторни, по определени сектори и др., чрез използване на Секторни съвети на уменията за съвместна работа между училища и други доставчици на ПОО, бизнеса и др.;
Дейност 2 – Въвеждане на компетентностни профили на учители и преподаватели по професионална подготовка и обучението им по специфични за професията умения;
Дейност 3 – Въвеждане на гъвкави пътеки, микро-квалификации и кредити в ПОО с цел мобилност и проходимост между професии, сектори и образователни нива;
Дейност 4 – Съвместно разработване и въвеждане на образователни материали по професионална подготовка с иновативно цифрово учебно съдържание, използване на изкуствен интелект, виртуална реалност и смесено обучение (blended learning);
Дейност 5 – Участие в обучения на преподаватели по професионална подготовка, включително от бизнеса, науката, публичния и неправителствения сектор за включването им в ПОО;
Дейност 6 – Квалификация на учители по професионална подготовка чрез специализирани обучения, свързани с прехода към цифрова и зелена икономика, синия растеж, индустрия 5.0, ИСИС;
Дейност 7 – Подобряване на трансверсалните и ключовите компетентности по професионална подготовка на учениците, предприемачески умения, социално предприемачество и др. с участие на работодатели;
Дейност 8 – Допълнителни практики в реална работна среда;
Дейност 9 – Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители.
Дейностите по проекта се реализират на територията на Република България.