ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Нормативни документи

Прикачени документи

Анекс към план за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 година
Годишен план за учебната 2022/2023 година
Програма за превенция на ранното напускане от училище
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи
Списък на учебниците, по които се обучават учениците за учебната 2022/2023 година
Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2022/2023 година
Правилник за дейността за учебната 2022/2023 година
Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние
Стратегия за развитие на ПГИ за периода 2021-2025 година
ПЛАН За ограничаване на рисковете от разпространение на COVID – 19 в Професионална гимназия по икономика, град Ямбол за учебната 2021/2022 година
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Етичен кодекс на училищната общност
ПЛАН За ограничаване на рисковете от разпространение на COVID – 19 в Професионална гимназия по икономика, град Ямбол за учебната 2020/2021 година
Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците
Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище