ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Нормативни документи

Прикачени документи

Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние
Правилник за вътрешния трудов ред през учебната 2021/2022 година
Стратегия за развитие на ПГИ за периода 2021-2025 година
Годишен план за учебната 2021/2022 година
ПЛАН За ограничаване на рисковете от разпространение на COVID – 19 в Професионална гимназия по икономика, град Ямбол за учебната 2021/2022 година
Правилник за дейността ПГИ за учебната 2021/2022 година
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ за учебната 2020/2021 година.
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2020_2021 г.
Програма за ранното напускане на училище за учебната 2020_2021г.
Етичен кодекс на училищната общност
ПЛАН За ограничаване на рисковете от разпространение на COVID – 19 в Професионална гимназия по икономика, град Ямбол за учебната 2020/2021 година
Правила за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на учениците за учебната 2019/2020 година
изследване на тормоза
Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците
Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище