ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Нормативни документи

Прикачени документи

Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ за учебната 2020/2021 година.
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2020_2021 г.
Програма за ранното напускане на училище за учебната 2020_2021г.
Етичен кодекс на училищната общност
Правилник за дейността на ПГИ за учебната 2020/2021 година
Годишен план за дейността на „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ“ през учебната 2020/2021 г.
ПЛАН За ограничаване на рисковете от разпространение на COVID – 19 в Професионална гимназия по икономика, град Ямбол за учебната 2020/2021 година
Правила за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на учениците за учебната 2019/2020 година
Годишен план 2019/2020 учебна година
Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2019/2020 година
Правилник за дейността за учебната 2019/2020 година
изследване на тормоза
Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците
Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище