ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Съдебна администрация

Специалността „съдебна администрация“ гарантира попълването на пазарната ниша с качествено обучени кадри, които могат да работят като съдебни администратори, да заемат различни административни длъжности в съдилища и прокуратури. През последната година ПГИ и Районен съд – Ямбол си сътрудничат в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, организирана на основание на споразумение, подписано между Висшия съдебен съвет и Министрество на образованието и науката.

Основната цел на обучението е подготовка на квалифицирани специалисти в областта на съдебната администрация, които да притежават интегрирани знания, практически умения и сериозни професионални компетенции. Необходимостта е продиктувана от динамичното развитие на съдебния сектор, устойчивата тенденция за спецификата на предоставяните услуги, изискващи и специфична компетентност. Обучението предоставя отраслова и специфична професионална подготовка, ориентирана към познаване на основните насоки и дейности по администриране органите на съдебната власт, познания за основни правни отрасли и свързаните с тях правни институции.

С обучението по тази специалност гимназията предлага:

 - използване на нови технически средства, компютърни мрежи, системи и програмни продукти, свързани с организиране на дейностите и максимално улесняване на ползвателите на услуги в училище;

- развитие на международното сътрудничество;

- обогатяване на знанията и уменията в съответствие с изискванията на европейската общност за подготовка на специалисти, подходящи за международно икономическо сътрудничество;

- нарастване интереса на младите хора, както и на утвърдени специалисти за получаване на знания.

Съдебните служители могат да заемат длъжности в съд, прокуратура, следствие, в канторите на адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители. Предметите залегнали в учебните планове изискват работа в класната стая и тя да е в модерна среда с високотехнологично оборудване.