ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Експлоатация на автомобилния транспорт

Основната цел на обучението по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" е придобиване на професионални компетенции за организиране на дейността на малки и средни транспортни, складови и търговски предприятия в сферата на автотранспортните услуги, планиране и координиране на дейностите на предприятието, осъществяване на преговори с доставчици и клиенти и с други организации, планиране и организиране на използването на ресурсите и наемане на работници, организиране на ежедневните дейности и организиране предоставянето на автотранспортни услуги за туристически и бизнес пътувания.

Избралите професията могат да заемат длъжностите управител транспорт, управител на складово стопанство, инспектор безопасността на автомобилния транспорт , консултант пътнически транспорт, организатор пътнически транспорт, диспечер транспортни средства, инспектор транспортна служба, контрольор автомобилен транспорт, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Обучаваният по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" - трета степен на професионална квалификация, може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "В" при спазване на изискванията на Наредба № 37 от 2002 г. на Министерството на транспорта и съобщенията за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.