ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Митническо и данъчно обслужванe

Специалност “Митническо и данъчно обслужване” от професия “Данъчен и митнически посредник” с придобиване на ІІ степен на професионална квалификация.

Близостта на Ямболска област до митнически пункт Лесово– Хамзабейли предполага подготовката на икономически кадри на средно ниво, които да познават митническото, международното и данъчно законодателство и техните процедури. Успешното функциониране на данъчната администрация също изисква постоянна подготовка на нови специалисти. Практиката в тези учреждения показва необходимостта от млади специалисти в областта на данъчното и митническото законодателство, които да осъществяват дейности като: митнически надзор и контрол върху стоки и превозни средства, данъчен контрол върху стопанската дейност на данъчните субекти, изчисляване и събиране на митнически сборове и държавни вземания, участие в оформянето на митническата и данъчната документация, изготвяне на протоколи, извлечения и други документи, на различни форми и отчети.