ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Банково дело

Специалност “Банково дело” от професия “Финансист”, с придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация; с интензивно изучаване на френски език.

При развитието на пазарното стопанство професията „Финансист” все повече се универсализира по обхват, вид и съдържание на знания и умения, които тя изисква. Финансистът е динамичен, постоянно променящ се в условията на пазарната икономика. Задълбочава се творческият характер на професията, нараства ролята на високото интелектуално равнище на тези, които я упражняват.

Професионална гимназия по икономика Ямбол има традиция в успешното обучение и подготовка на кадри за банковата система в регионален и национален мащаб. През целия период на прехода и в годините на трайно утвърждаване на пазарните отношения и приемането ни в ЕС при изключителен интерес от учащите се и родителите, учебното заведение подготви десетки кадри. Атестат за системната и целенасочена работа е почти 100% реализация на завършилите в банковия сектор.

Пълното обезпечаване с преподаватели, специална и учебно-дидактическа литература, учебници и пособия, както и пряката връзка с банковите клонове и офиси в часовете по учебна практика създават благоприятни условия за удовлетворяване на интересите на потребяващите и нуждата от квалифицирани кадри на банковия сектор /само за гр.Ямбол, банковите офиси са около 30/.

На особено високо ниво са интеграционните отношения на училището с ДСК, ОББ, Общинска банка, Алфа банк, Прокредит, Уникредит, Райфайзен, Експрес и други банки.