Отново през учебната 2017/2018 година стартира изпълнението на проект BG05M2ОP001-2.006 -0001 „Ученически практики – фаза1“ по процедура BG05M2ОP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

В началото на месец април - 28 възпитаници на гимназията прекрачиха прага на нашите бизнес партньори и работодатели. Това са онези момичета и момчета, които ще могат да работят на реални работни места. Там във фирмите, те ще могат да подобрят практическата си подготовка в съответствие с пазарните потребности в областта на счетоводството, правото, застраховането.

Тясната връзка между училището и работодателите, ще им помогне утре да влязат като пълноценни работници във фирмите, където днес ще стажуват. 

Чрез участието си в проекта младите хора ще могат да се усъвършенстват, за да постигнат високи нива на заетост в бъдеще, да повишат квалификацията си и разбира се да бъдат по-креативни и предприемчиви.

https://upraktiki.mon.bg/?m=1

http://mon.bg/bg/2060