Международни проекти

1. Билингвален проект

2. “Панорама” -2004/2005

3. “Усмивка” – “Усъвършенстване чрез сътрудничество, мотивация, иновации и валидиране на компетенциите на обучаемите” -2007/2008

4. Регистриране в европейската платформа за училищни партньорства etwinning през 2006 г.

5. Участие в проект”Чрез франкофонията към света” с Литва, Полша, Румъния, Австрия, Холандия, Мароко-2007

6. Участие в списването на списание “Журнал Факс” –издание на Гимназия от гр. Катания, Сицилия - 2007

7. Партниране в проекта "Изпрати моя приятел на училище” в подкрепа на световната кампания за образование 2007 /Англия, Франция, Румъния и др./ Присъден европейски знак за качество.

8. Изработване на електронна картичка по темата etwinning. –печели награда 2007

9. Иницииран проект etwinning “Моят край-извор на национална гордост” с партньори от Румъния, Гърция и Чехия – 2007

10. Участие в проект etwinning с Италия и Египет на тема "Паметниците и паметта” -2008

11. Участие в Деня на европейските езици – септември 2007

12. Участие в конкурса за млади преводачи на Европейската комисия –ноември 2007

13. Участие в конкурса "Френският език е страхотен” с видеоклипове и презентация

14. Класиран доклад "Училището – желана територия” за областна конференция

15. Участие на ученици в Седмицата на франкофонията. Видеоклип на първо място. Покана за телевизионни предавания март 2008

16. Участие в педагогически стаж в гр. Бордо – публикувана разработка на урок в електронния бюлетин на Езиковия Център в Бордо март 2008

17. Участие в най-дългия урок в света в подкрепа на образованието на 23 април 2008


 

ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ "

на Центъра за развитие на човешките ресурси

 секторна програма "Коменски"

съпътстваща дейност etwinning

През ноември 2006 г. училището бе регистрирано в платформата за европейски партньорства etwinning. Така беше поставено началото на използването на информационните технологии в часовете по френски език.

Първият проект беше осъществен съвместно с училища от Литва, Полша, Австрия, Холандия, Румъния и Мароко. Ръководени от заглавието “С франкофонията към света”, екипите работиха върху различни електронни продукти – PPoint  презентации, документи със снимков материал, афиши. Освен взаимното опознаване бяха изготвени материали, показващи как съответното училище чества седмицата на франкофонията.

Още не беше приключил горният проект, когато получихме предложение да участваме в инициативата на училище “Боуз скул” – Лондон, “Изпрати моя приятел на училище”. Всички дейности, които се организираха и осъществяваха по електронен път бяха с една цел – солидарност в името на каузата на 80 милиона деца без достъп до образование. Регистрирането в сайта www.campaignforeducation.org/joinus беше истинско забавление. Под формата на игрови елемент около 50 ученици от различни паралелки станаха част от виртуална детска верига. Изработено беше табло, посветено на проблема с неграмотността, написахме писмо до германския канцлер Ангела Меркел преди срещата на Г-8 на 06.06.2007г., а на 09.05. голяма част от учениците и учителите се хванаха за ръце в двора на училището, за да изразят своята подкрепа и единомислие за кампанията. Проектът получи второ място в Националния конкурс на Великобритания за etwinning проекти, а година по-късно Национален знак за качество.

Третият проект по програма etwinning беше озаглавен „Моят роден край-извор на национална гордост”. С партньорските училища от Румъния, Гърция и Чехия изработихме много електронни продукти, чрез които да обменим информация и популяризираме историческото наследство на родните ни места. Получихме втори национален знак за качество.

Върхът в работата ни по etwinning е следващият, но не последен проект „ Паметниците и паметта”, в който с две училища- от гр. 6 октомври в Египет и гр. Катания на остров Сицилия, изработихме  интерактивни материали-презентации и документи, представящи историческото и културно наследство на всеки от партньорите и  спецификата на средата, в която живеят.

Културното многообразие винаги е било неразделна част от човешкото достойнство и първото условие за диалога на културите. В тази връзка целите на проекта бяха познавателни и образователни. От една страна чрез взаимно опознаване да се избегне етноцентризма, водещ понякога до пренебрегване на чуждата култура, а от друга страна, да се премахне чувството за малоценност, което пречи за изграждане на национално достойнство.  Описанието на паметниците в родното място (архитектурни, археологически, социални, исторически) заостри вниманието към “свидетелите на времето”.Това  помогна на младите хора да осъзнаят своята национална идентичност и едновременно да се научат да се ”дистанцират” от себе си и да възприемат останалия свят без да приемат ролята на съдници. Понякога човешката памет е услужлива, а понякога-не. Именно по тази причина, проектът трябваше да  пробуди у участниците чувства като гражданско съзнание, национално самосъзнание и патриотизъм, а също така и желание за съхраняване на паметта на родното място. Проектът беше и своеобразен мост между два континента заради участието на египетското училище. Използването на ИКТ с цел запазване на “паметта”- какво по-добро съчетаване на минало, настояще и бъдеще.

В условия, в които е все по-трудно да се задържат учениците в училище,  проектът даде възможност за инвестиране на участници, чиито интереси се свеждат единствено до новите технологии. Ученици, които по принцип трудно работят в екип и чието внимание трудно  се фокусира върху учебния процес, намират своето място и са изключително полезни в изработването на електронни продукти. Те с готовност дават съвети и оригинални идеи като по този начин неусетно стават почти главни действащи лица в “работния” процес. Ползите от интегрирането на информационните технологии в учебния час и извън него не са малко: нараства мотивацията за учене у обучаемите, у тях се изгражда инициативност и самостоятелност в решаването на проблеми, стимулира се креативността им и се създават изключително благоприятни социални отношения помежду им и от друга страна, между тях и учителя.

Европейското измерение на такъв проект е, че руши готови представи, бори се срещу нарастване на предразсъдъците и ксенофобиите и предотвратява деградирането на отношенията между страните. Този проект също получи Национален знак за качество и ни амбицира  да кандидатстваме за Европейски знак за качество и за Европейските награди.

 От началото на учебната 2009/2010 г. работим по нов проект  etwinning съвместно с училища от Франция, Германия и Испания  на темата за правилното използване на енергията и отпадъците, а също и за дълготрайното развитие. По повод срещата на върха през декември в Копенхаген, подготвихме видеоклип, който представихме в конкурс за петгодишнината от създаването на програмата etwinning в Севиля, Испания.

 


etwinNing

Изпрати моя приятел на училище

Великобритания - Франция - Румъния - Турция -  Тунис - България

Работата по френски език през учебната 2006\07 г. премина под мотото за присъединяването на България към Европейския съюз.

Табло за борба с неграмотността

През ноември училището беше регистрирано в европейската платформа за училищни партньорства etwinning.Вследствие на многото установени контакти се включихме за участие в проекта”Изпрати моя приятел на училище”-иницииран от начално училище Боуз в Лондон.

Проектът се отнасяше до участие в глобалната кампания за достъп до начално образование с включване в on-line верига в web мрежата, изготвяне на хартиена верига от детски фигурки, хванати за ръце, жива човешка верига в двора на училището, писмо до германския канцлер Ангела Меркел, издаване на табло с фотоси по една от актуалните драми на човечеството - невъзможността на 80 милиона деца по света да получат достъп до начално образование.

Чрез проекта целяхме да напомним на политиците от Г – 8 за техните ангажименти и обещания в тази област.

Кулминацията беше да се образува най-дългата човешка верига в подкрепа на световната кампания за образование.

Преподавателите обясниха на учениците тяхната роля и показаха филми.

Учениците с готовност се включиха в двете вериги като в живата на 9 май участваха над 150 ученици и учители. Ежедневно, сайтът на проекта  www.sendmyfriend.com  беше мястото, където се разменяше информация и предложения относно развитието на проекта. Той провокира учениците да осъзнаят ролята си на граждани, отговорни и солидарни  с всяка кауза. В часовете по френски език консултирахме сайта и насърчихме състезателен дух , дължащ се на желанието да участват все повече и повече.

Противно на представата за една повърхностна и пасивна младеж, нашите ученици, чрез своите въпроси и ангажираност показаха реална духовна отвореност към света и в същото време остро чувство към несправедливостите.

Жива верига в подкрепа на борбата
 с неграмотността

Проектът благоприятства критическото мислене и подтикна развиването на дейности за респект и солидарност.

Дейностите по проекта не съставляваха преподавана дисциплина, но предизвикателствата за познание и разсъждение, които те мобилизираха, рефлектираха върху няколко учебни цели.

Междуучилищните партньорства предлагат възможността да се осъзнае по-добре схващането за днешна Европа в момента на и след приемането на България в ЕС. Това помага на младите хора да открият мястото си в съвременното общество и да се подготвят за активно участие в неговото изграждане.

За първи път толкова голям брой ученици бяха готови да реагират и да се ангажират в проект от такъв мащаб. Изработен бе и календар на международни дни и тематични седмици, подходящи за дейности, които възпитават в гражданско съзнание.

В трите месеца на проекта участваха и ученици от други училища, сенсибилизирани от нашите ученици. Освен това всеки ученик трябваше да посочи по 5 думи, които подсказва темата на проекта. Най-често повтарящите се оформиха основните моменти на главната цел – развиване на чувство на солидарност.

Най-големите качества на проекта са свързани с мотивацията на учениците да се отворят към международната солидарност в името на споделената принадлежност към човечеството и значението на “другия”.Освен това подобни кампании за пробуждане на общественото мнение позволяват експлоатацията на разнообразни  документи /изложби, видеофилми, сайтове/, както за учениците, така и за техните преподаватели.

На 23 юли училището ни бе удостоено със Знак за качество и получи правото да го използва в документацията си.

 През ноември започнахме работа по проект”Чрез франкофонията към света”съвместно с училища от Литва, Австрия, Холандия, Мароко, Полша и Румъния.

Изработени бяха няколко документа за училището, за града, за обичая “мартеница”, албум с фотоси от най-красивите места на България и презентация за училищния живот.

Паралелно с работата по проектите, участвахме с материали в две издания: румънско-френски вестник” Младежки поглед” и италианско списание” Журнал-факс”, което италианските колеги ни изпратиха по пощата.

Особена гордост изпитваме от факта, че за втори път Центърът за развитие на човешките ресурси- Програма “Леонардо да Винчи” одобри наш проект за триседмична практика на ученици във френски банки. Той ще се реализира в рамките на 18 месеца като кулминацията му ще бъде през септември 2008 г.

 


Проект “Усмивка”
“Усъвършенстване чрез сътрудничество, мотивация, иновации и валидиране на компетенциите
на обучаемите” -
2007/2008

 Проектът е насочен към осъществяването на триседмична практика във Франция, в рамките на Програмата за учене през целия живот, подпрограма Леонардо да Винчи. Инициатор е Професионална гимназия по икономика ”Г.С.Раковски”- гр.Ямбол. Ползвателите са ученици навършили 18 години и преминаващи начално професионално обучение в училището. Целевият език е френски.

Партньорите от приемащата страна са две банки: “Сосиете Женерал” и “Льо Креди Лионе”, Асоциацията “Прованс-България”, Уорд Трейд Център в Марсилия и г-н Дени Дансет, почетен консул на България в Марсилия.

Проектът е подчинен на две основни цели от Програмата за учене през целия  живот, а именно:

1. Да подкрепя участниците в обучението и по-нататъшните обучителни дейности, в усвояването и използването на знания, умения и квалификации за улесняване на персоналното развитие, пригодността за заетост и участие в европейския пазар на труда

2. Да подобри качеството и да повиши нивото на сътрудничество между институциите и организациите, осигуряващи обучителни възможности, предприятията, социалните партньори и други подобни организации в Европа.
        Конкретните цели на проекта са:

1. Подобряване на уменията и компетенциите на участниците

2. Използване на иновативни подходи и техники

3. Повишаване на адаптивността и интегрирането в международна среда

4. Развиване на социални умения и контакти.
        Проектът отговаря на следните нужди:

1. Адаптиране на обучаемите към нови условия на труд, с оглед пълноценното членство на България в ЕС

2. Използване на опита на френски банкови институции и прилагането му в обучението

3. Повишаване на качеството на обучението в региона

4. Предоставяне на нови възможности на участниците за личностна промяна и израстване.
        Проектът се реализира в рамките на три етапа с обща продължителност 18 месеца ( 01.09.2007 – 01.03.2009)

1. Подготвителен етап – информиране, избор на ползватели, договаряне с партньорите, педагогическа, езикова и културна подготовка

2. Същински етап – подготовка за пътуване, практика през септември 2008 и мониторинг

3. Окончателен етап – отчитане на резултатите и разпространението им
       За практиката в банките бяха предвидени шест участници, но поради настъпили промени в условията на партньорите бяха избрани четирима ползватели.

Резултатите от проекта отговарят напълно на заложените цели.Чрез чиракуването в банките, ползвателите успяха да подобрят уменията и компетенциите си в областта на банковото дело. Трите работни седмици спомогнаха за бързото им интегриране в работна и едновременно в международна среда. Контактите със служителите на банките, както и с частни лица бяха своеобразен мост за преодоляване на междунационалните различия и за развиване на умения за работа в екип. Практиката обогати личния и професионален опит на ползвателите и допринесе за тяхната социализация и автономност при вземане на решения. Проекти от този вид благоприятстват за повишаване на качеството на професионалното образование, а в личен план откриват нови перспективи за реализация пред младите хора, преминаващи начално професионално обучение. Осъществяването на проекта и самата практика се оказаха мощен катализатор за повишаване на интереса към гимназията и изучаването на френски език.

 


etwinNing

Паметниците и паметта

Италия и България

повече информация  etwinning Italie.rarУспешно партньорство по програма etwinning
 

World Forum Lille 23-25 novembre 2010

   Професионална гимназия по икономика „Г.С.Раковски” бе поканена за участие в ежегодния Световен икономически форум в гр.Лил, Франция на 24-25-26 ноември 2010г. Това стана възможно заради едногодишната работа на група ученици от 10”в” клас, специалност „Банково дело” с интензивно изучаване на френски език. 
        В партньорство с ученици от гимназии в Дьонен (Франция), Аахен (Германия) и Луго (Испания) беше осъществен проект по програма etwinning за разумното използване на енергията и оползотворяването на технологичните отпадъци. Бяха изготвени статия и презентация на френски език, късометражен филм на английски език за предприятие „Химически продукти-ЕООД” Ямбол и неговите добри практики по отношение на човешкия капитал и опазване на околната среда. Темата на тазгодишния форум в Лил беше именно Устойчивото предприятие и отговорното отношение към хората и околната среда. Статията беше поместена в бюлетина на форума, а филмът и презентацията показани в кулоарите на Двореца на конгресите, където се състоя Форумът. Бизнесмени от цял свят споделиха полезен опит как може да се постигнат високи икономически резултати опазвайки хората и природата.
       Представителите на ПГИ Десислава Георгиева, Селман Мумджу и учителката по френски език Мариана Цонкова присъстваха на семинара за Биоразнообразието и изготвиха плакати за форума. Участието им беше отразено в новините на местната телевизия и вестниците.
       През втория ден от пребиваването, в гимназията в Дьонен бяха организирани ателиета за изработка на арт-предмети от отпадъци от домакинството и бита. Участието в учебни часове  даде представа за начините на преподаване и протичането на един учебен час, както и за френската образователна система.
       Всички заедно твориха пощенски картички по темата etwinning за участие в конкурс на френската национална агенция.
       Разходките из Дьонен и Лил създадоха коледно настроение, а пословичната любезност на домакините превърна трите дни в празник. Незабравими ще останат и моментите прекарани в приемните семейства.
       Партньорството продължава с нови проекти и участия.

По време на пребиваването в Дьонен, нашите ученици се включиха в инициативата на френското национално звено etwinning за създаване на картичка по темата „Да живеем заедно другояче”/Vivre ensemble autrement”/. Оригиналната идея заслужено получи Първа награда в категорията „гимназии” за партньорското училище Lycée Mousseron.
         Наградените картички може да разглете на адрес:

http://www.etwinning.fr/actualites/actualites-nationales/article/article/
les-laureats-du-concours-poste-ta-carte.htmlУчастие в европейски проект за оценяването


      Преди година и половина, като резултат от висококачествени показатели в работата по няколко проекта, Професионална гимназия по икономика „Г.С.Раковски” гр.Ямбол беше поканена за партньор в европейски проект „Оценяването на неезиковите дисциплини, преподавани на чужд език по методологията CLIL / EMILE”.
      Инициатор на проекта е Технически Институт „Дж. Кардано” в гр. Павиа-Италия.
     Финансирането се осъществява от Изпълнителната Агенция за образование, аудиовизия и култура в Брюксел. Останалите партньори са езикови центрове и университети от Италия, Франция, Испания, Германия, Швеция, Турция, Румъния, както и Италианската агенция за езици и нова дидактика /LEND/.

 

 Участието на ПГИ „Г.С.Раковски” е конкретизирано в модулно преподаване на две икономически дисциплини – „Банки” и „Микроикономика” на български, паралелно на френски и английски език. След приключването на всеки модул се съставя тест на български и английски/ български и френски за сравняване на резултатите.

  В края на проекта, всички партньорски модули и тестове ще бъдат събрани по учебни предмети и предоставени като помощни средства в обучението. Оценяването на модулите и тестовете ще се осъществява от LEND. Другите учебни дисциплини, по които се работи са: физика, химия, биология, история, математика.

  Приключи първият етап от работата по проекта „Оценяването на неезиковите дисциплини, преподавани на чужд език по метода CLIL/EMILE. На 10 и 11 март, в гр. Перпинян, Франция, преподавателките Мариана Цонкова и Мариана Митева участваха във втората среща по управлението на проекта. Бяха създадени критерии и дескриптори за предстоящото оценяване. В гр. Розес, Испания, бяха наблюдавани уроци по метода CLIL/EMILE. Проектът навлиза в етап на прилагане на създадените собствени и чужди модули и тестове.
 

 

повече информация  CLIL-diaporama.ppt

За информация по проекта: www.aeclil.eu

E-mail: pgi_iambol@abv.bg , pgi_rakovski@abv.bgФранкофонски театър в Неапол

 

Под неповторимия чар на театъра, за 19-ти пореден път в Неапол се отвориха завесите на Международния ученически франкофонски театрален фестивал. В града на Полишинел, с прекрасни барокови декори, от 24 до 27 февруари, се преплетоха радост и мъка, реалност и измислица. Припомнихме си, че театърът освен магия, развлечение и празник, носи също в себе си едно чувство, безкрайно дълбоко и сериозно, заслужаващо уважение, което ни учи да бъдем свободни.

 

Тази година, залите на Френския Културен Институт в Неапол, посрещнаха ученици от Италия, Франция, Русия, Турция, Люксембург и България, обединени от формулата: френски език + театър= празник, висока култура, свободно общуване, много приятелства, нови и непознати преживявания.

България беше представена от Професионална гимназия по икономика “Г.С.Раковски”, Ямбол. Единадесетте ученици показаха, че упоритостта, постоянството и таланта вършат чудеса и не се уплашиха от предизвикателството, наречено театър на френски език.

С пиесата на Кристиан Ламблен “Задачата”, младите актьори успяха да разсмеят публиката, интерпретирайки по достоверен и забавен начин проблемите на съвременното образование.

Богатата и разнообразна програма на фестивала, участието в ателиета: театър, пантомима, късометражен филм, танци и музика от Южна Италия, ударни инструменти, изпълниха четирите дни с незабравими емоции и впечатления.  

Общуването с връстници от други държави обогати и промени възгледите. Театърът подтиква младите да четат, да пишат, да усетят, да почувстват, да осъзнаят и да играят. Да играеш, означава да действаш, да търсиш, да намираш. Да играеш, означава да дадеш воля на въображението и емоциите и едновременно, да намериш подходящия начин и форма да ги изразиш и споделиш. Театърът развива уважението към себе си като актьор и към труда на другите като зрител.

Учениците на ПГИ “Г.С.Раковски” показаха възпитание в култура и солидарност. Като част от фестивала, те осъзнаха, че театърът на чужд език е не само слово, но и движение на тялото и че думите са някъде в пространството между реалността и въображението.

 

Пиесата можете да проследите на адрес: http://vimeo.com/88081615

 

Мариана Цонкова – учител по френски език в ПГИ “Г.С.Раковски”
гр. ЯмболПГИ “Г.С.Раковски” – Ямбол,
на фестивал в Анкара

 

Участията на театралната група на Професионална гимназия по икономика “Г.С.Раковски” в международни франкофонски фестивали станаха традиция. Вследствие на изключителната активност на училището в подобни събития, зачестиха поканите от организатори.

 

След февруарските капризи на времето в Неапол по време на участието в 19-тия театрален франкофонски фестивал, слънчевата топлина на Анкара разкри прелестите на турската столица. От 7 до 10 май, там се проведе 14-то издание на фестивала ”Златен Тевфик, на името на големия турски поет Тевфик Фикрет, чието име носи гимназията-домакин. Училище, в което учениците изучават френски език от началото до края на обучението си..

Единадесет училища от Турция (Анкара, Истанбул, Измир), Египет, Ливан, Франция и България, представиха дванадесет пиеси. Някои от тях бяха авторски, (на самите участници или на техните ръководители), други – адаптирани и трети в оригинал.

Младите актьори от единственото българско училище, ПГИ “Г.С.Раковски”, Ямбол, създадоха прекрасни впечатления с искреността на играта си и с факта, че повечето от тях изучават френски език като втори, при това за първа година. Освен актьори, учениците  бяха много активни в четири ателиета, ръководени от професионалисти. Високата “летва” не обезкуражи участниците от ПГИ, а ги вдъхнови за невероятна артистичност и великолепно изпълнение на сцена.

Създадените контакти и приятелства допринесоха за сърдечната и непринудена атмосфера на фестивала. Топлият прием от страна на семействата – домакини и отличната организация оставиха незабравими спомени у всички участници.

 

Мариана Цонкова – учител по френски език в ПГИ “Г.С.Раковски”
гр. Ямбол

 Проект
Работа в Европа – умения за успех”

 

Стратегията на ПГИ „Г.С.Раковски” е насочена към утвърждаване на образователните дейности като процес на всестранно и последователно навлизане на учениците в обективния свят на обществото или в отделна негова част.

 

Училищната общност е като отворена система, която формира нов тип икономическо мислене у учениците, адекватно на новите пазарни реалности, поддържайки тясна връзка с финансови и банкови институции, както и с водещи фирми и предприятия  от  региона. Качествено образование не само в класната стая, но чрез различни подходи и проекти за разширяване на мирогледа и перспективите на младите хора е един от водещите принципи на амбициозния колектив на гимназията.

Поредното предизвикателство е двегодишен проект /2015-2017/ по дейност „Стратегически партньорства” на Програма „Еразъм+”, със заглавие „Работа в Европа – умения за успех”, който е колективен труд на шест икономически гимназии и колежи от Германия, Франция, Испания, Румъния, Хърватска и България, представена от ПГИ „Г.С.Раковски”. Гаранция за успеха на бъдещия проект, който стартира на 1.09.2015 г. са няколко реализирани в периода от 2009 г. досега, със същите партньори.

В четири етапа, като всеки от тях приключва с мобилност на ученици и учители в някоя от партньорските страни, се поставят следните цели:

- Проучване, анализ и сравнение на индустриалното минало и настояще на партньорите

- Проследяване на развитието на работното място през годините

-  Откриване на примери за успешни предприятия и критериите им за успех

-  Създаване на умения, гарантиращи успешна реализация чрез проучване на добрите практики на предприятията по отношение на техните служители

Важен момент в проекта е изготвянето на списък с професиите на бъдещето.

Икономически речник, свързан с работното място, въпросник за оценка на уменията, таблици за диагностициране на предприятията и компаниите, брошури за разпространение на резултатите от проекта, късометражен филм за придобитите умения и впечатления, са част от материалните резултати на проекта.


Приключил първи етап
от проект „Работа в Европа-умения за успех”
 на ПГИ „Г.С.Раковски”

Ползотворна, динамична, обогатяваща,изпълнена с нови приятелства и неподозирани впечатления. Такава беше седмицата от 22 до 28 ноември 2015 г. за шест момичета и момчета от Професионална гимназия по икономика „Г.С.Раковски”.

 

Първата работна среща на партньорските училища в гимназия „Жул Мусрон” гр. Дьонен, Франция, протече в рамките на пет дни, в които се редуваха сериозна работа по създаване на лого на проекта и собствено предприятие, с презентации, обучения и посещения на различни места и обекти, свързани с тематиката на проекта „Работа в Европа-умения за успех”.

След взаимно опознаване с помощта на забавни въпроси, учениците се сближиха и бързо създадоха работни екипи и приятелски отношения, както и атмосфера, необходима за успешното осъществяване на поставените задачи.

Още през първия ден, беше посетен Историческия център по минно дело в Левард. Изложбените зали и „разходката” из тунелите,  дадоха представа за условията на труд през годините.

Презентации, подготвени от самите ученици, запознаха аудиторията с индустриалното минало на всеки регион. Това беше в резултат на едномесечен труд по проучване и анализ на работните предприятия 50 години назад.

Особено мотивиращи бяха срещите на учениците с представители на местния бизнес.

Презентациите от страна на инициативите „Работилница за мениджъри” и „Аз откривам”, показаха различните етапи за създаване на предприятие в тяхната последователност.

Една мисъл на Айнщайн: „ Креативността е заразителна, предавайте я нататък!”, послужи като мото в презентацията на Центъра за обучение в инициативност и предприемачество.

Провокативна и сплотяваща беше играта да се построи най-високата кула от хартия. Учениците откриха тайната на успеха – от раждането на идеята до реализирането й, се извървява дълъг път в екип, в който всеки има своята отговорност. Този урок беше от голяма полза при създаването на предприятие. Шест международни екипа работиха няколко часа над идеите си, след което ги представиха на местни предприемачи. Те, от своя страна, имаха нелеката задача да изберат най-доброто предприятие.

Преди работните ателиета, представителите на бизнеса разговаряха откровено с учениците, споделяйки трудностите, опита си и ценни съвети.

В един от дните, беше организирана екскурзия до гр. Лил, който очарова с предколедната си атмосфера и интересните забележителности.

Започна подготовката за втория етап на проекта, в който заключителната среща по представяне на презентациите и другите материали, ще бъде в началото на март в Република Хърватска.Втора мобилност на ПГИ”Г.С.Раковски”
по проект на Програма Еразъм+


     
Преди броени дни приключи втората ученическа среща на партньорите по проект „Работа в Европа-Умения за успех”.

Разработен по дейност КА2 на Програма Еразъм+ , той събра от 28.02. до 5.03.2016г. в град Джаково, Република Хърватска, международна група от над 40 ученици и 12 преподаватели от Германия, Франция, България, Испания, Румъния и страната-домакин.

В партньорството, българското училище е Професионална гимназия по икономика „Г.С.Раковски” – Ямбол, чиито традиции в подобни участия са дългогодишни и известни. Двама десетокласници: Джесика Илиева и Станимир Георгиев, както и „ветераните” от първата среща във Франция, единадесетокласниците: Силвия Иванова, Йорданка Марчева, Димитър Христов и Денислав Славов, представиха достойно името на гимназията.

 Разширяването на пазара на труда и повишаващите се изисквания от страна на работодателите, налагат познаване на реалностите в европейската икономика. За тази цел, сравнителният анализ беше един от „инструментите”, с който си служиха учениците, за да определят критериите за успешен бизнес и дадат оценка на посетените предприятия. Те бяха пет: за производство и търговия на обзавеждане на бани, почистващи препарати, мебели, предпазни средства и работни дрехи, градинско оборудване. Учениците изслушаха с интерес презентациите на собственици и мениджъри, разгледаха работните цехове и места, разговаряха със служители по вълнуващите ги въпроси.

В следобедните часове, двама млади предприемачи, бивши възпитаници на хърватската гимназия, представиха дългия „път”, който са извървяли от вземането на решение до успешния бизнес, както и как се оцелява в години на криза.

Задачите, които трябваше да се свършат преди срещата в Хърватска бяха:

- да се изготви презентация на успешно предприятие в регионален план и вниманието бе привлечено от „Химически продукти”-Ямбол, обявено за „Инвеститор на годината”

-изготвяне на флайер на проекта на роден език

-интервюта с хора, работили в различни области и понастоящем пенсионери.

След посещенията в хърватските предприятия, учениците обобщиха чутото и видяното и го сравниха с наученото от интервютата с пенсионираните служители.

През петте работни дни на пребиваването в Джаково, партньорите добиха представа за социалната дейност, извършвана в полза на хора в неравностойно положение.

Вълнуваща беше срещата с успешния кмет на града Зоран Винкович, който поздрави учениците за тяхната амбициозност и грижа за бъдещето, а приемът в архиепископството и дискусията с архиепископ Джуро Хранич, потвърдиха значението на международните проекти за местните общности. Монсеньор Хранич разказа и за изключителния принос на Йосип Щросмайер, виден хърватски общественик, за развитието на българската култура.

Присъствието в учебни часове по английски и хърватски език, икономика, химия, маркетинг, бизнескомуникации даде представа за учебните планове по специалности на Икономическа гимназия „Братя Радич”,Джаково.

Неочаквано различна представа за успешно развиващ се бизнес дадоха посещенията на кравеферма, работеща с европейски средства; винарна, изнасяща продукция извън границите на Хърватска; държавната конюшня „Липицанаца” за отглеждане на чистокръвни коне за нуждите на спорта, икономиката и туризма.

В културната програма на пребиваването, домакините бяха включили разходка до езерото Боровик, националния природен парк „Копачки рит”, градовете Осийек и Нашице, разкриващи също факти от българската история.

Работната седмица приключи с тържествена вечеря, на която бяха връчени Сертификатите за участие в мобилността и изключително важните за бъдещето на учениците EUROPASS документи.

Ползата от проектните мобилности е равна на шансове за успешна реализация на младите хора и редом с това, те създават невероятни приятелства и спомени за цял живот, научават неща, които не могат да се прочетат в Интернет и натрупват комуникативен опит.

С тази мобилност приключи първата година от проекта „Работа в Европа-Умения за успех”.

Предстои среща на учителите-координатори, през юни в Ямбол, на която ще се изготви междинния доклад и ще се обсъдят предстоящите за следващата година дейности.

 

 

 

Мариана Цонкова-координатор на проектаУспешно приключена първа година
от проект „Работа в Европа-умения за успех”
 
по  Програма Еразъм+

Преди броени дни, Професионална гимназия по икономика „Г.С.Раковски” беше домакин на втората работна среща на учителите-партньори по проект „Работа в Европа-умения за успех” по Ключова дейност КА2 на Програма „Еразъм+”.

 

След една пълноценна година, в периодите между две международни срещи във Франция и Хърватска, шестте екипи/ученици и учители/, изработиха няколко презентации/за индустриалното минало на родния край, за успешни предприятия в регионите на партньорите и др./; посетиха различни по производство фирми; участваха в обучения; изготвиха критерии за оценка на предприятията; получиха сертификати за придобити компетенции и умения; срещнаха млади и амбициозни предприемачи; проведоха интервюта с пенсионирани служители за сравняване на условията на труд; заснеха видеоклипове и работиха с дигиталния инструментариум на платформата etwinning.

Всички тези дейности трябваше да бъдат представени и анализирани в междинен доклад по проекта, над който работиха партньорите.

Гостите присъстваха на открит урок за дейността на учебно-тренировъчна фирма, с участието на 11“в“ клас, специалност „Оперативно счетоводство“. С блестящото си представяне, учениците спечелиха две места за участие в третата партньорска среща в гр. Луго, Испания през ноември.

Трите делови дни бяха разнообразени с посещение на Културно-информационен център „Безистен“, който впечатли гостите с високо-технологично представени експозиции за минало, настояще и бъдеще на града ни.

Разходката из НАР „Кабиле“ и изкачването на Зайчи връх зареди с положителна енергия, а екскурзията до Созопол и архитектурно-етнографския комплекс „Генгер“ край Айтос, създадоха прекрасни спомени и желание да се опознае по-добре България в следващи пътувания.

Особено очарование на пребиваването придадоха упойващия аромат на липите, интелигентната красота на централната част на Ямбол и великолепието на розариума в градския парк, напомнящ импресионистичните картини на Клод Моне.

Предстои още една интензивна работна година, с нови задачи, срещи и подготовка за успешно бъдеще.

Мариана Цонкова


Театърът в образованието
 

За Професионална гимназия по икономика „Г.С.Раковски” измина още една динамична и наситена с проектни дейности и събития учебна година. Обикновено, ваканцията е време за заслужена почивка, но и за анализ и отчет на извършеното.

 

Приключи един от проектите: „Театралната игра в обучението/преподаването на чужд език за запазване на езиковото многообразие в ПГИ”. Той бе иницииран в отговор на развиващите се неблагоприятни процеси в българското образование и на нуждата от системна работа по линия на гражданското образование, в посока създаване на комуникативни умения у учениците и подпомагане на взаимното разбирателство, социализирането на младежите и възпитаването им в толерантност. Преподавателският екип е в непрекъснато търсене на мерки за задоволяване на потребностите от съвременно и модерно училище, способно да се справя с предизвикателствата на социалната динамика.

Проектът се разви според трите специфични цели на Програма „Еразъм+”, а именно:

да подкрепя модернизацията на образователните и обучителните системи, да осигурява по-добро разбиране на връзките между формално и неформално образование, да насърчава езиковото многообразие и междукултурното осъзнаване.

През август 2015 г. четирима преподаватели от гимназията участваха в десетдневно обучение в гр. Ловран, Република Хърватска, като мобилността беше финансирана от Европейската Комисия по Програма „Еразъм+”. Организаторите на курса споделиха успешно работещ холистичен подход за използване на театрални техники в преподаването на чужд език, окуражаващ инициирането на интердисциплинарни проекти, развиването на комуникацията и сътрудничеството за решаване на проблеми и провеждане на преговори, стимулирането на критично и креативно мислене.

За успешното реализиране на проекта допринесе богатият многогодишен опит на ПГИ да използва сцената като място за разкриване и развиване на качества у учениците, които да бъдат използвани за улесняване на комуникацията и приобщаване към училищната общност.

Чрез включване в театрални проекти бяха решени проблеми с ученици, застрашени от отпадане и непосещаващи учебни занятия. Социализирането на екстравертни ученици и положителното повлияване върху междуличностни конфликти затвърди увереността на ръководството и педагогическия съветник, че избраният подход е правилен.

Участници в проекта бяха ученици от 8, 9, 10 и 11 клас на гимназията, изучаващи два чужди езика, от различни икономически специалности. Една част от тях бяха за първа година в училището и се нуждаеха от помощ при създаване на определена линия на поведение и социализация, за преодоляване на конфликтни ситуации и формиране на умения за работа в екип.

В учебните часове по английски и френски език, както и в работата на педагогическия съветник бяха използвани двигателни техники, театрални упражнения, музикални и текстови импровизации, дискусии и симулации, подпомагащи преподаването на чужди езици и превръщането на учениците в герои на собственото си обучение. Проведени бяха открити уроци по чужди езици и по икономически дисциплини, в които театралната игра и ученическата креативност бяха основен двигател.

В следствие от прилагането на подхода, учебната атмосфера беше подобрена. Положителните резултати се изразяваха в повишаване на успеха по чужди езици, засилване на интереса към френски език, мотивиране за участие в театрални проекти, подобряване на дисциплината в учебните часове, улесняване на адаптацията на новоприетите ученици, разкриване на нови възможности за по-правилно и ефективно общуване по оста ученик-родител-учител. Повишена беше междукултурната диалогичност.

Въпреки че по документи, проектът е приключил и постигнал поставените цели, традицията за използване на театъра като учебно средство продължава и гимназията подготвя нови международни участия.

 

 

 

Мариана Цонкова - координатор на проекта


Испански предприемачи споделят опит
пред ямболски ученици

Красивата испанска провинция Галиция разкри своите средновековни тайни и съвременни успехи в областта на предприемачеството на група ученици от Професионална гимназия по икономика „Г.С.Раковски”, Ямбол. От 6 до 13 ноември, партньорските екипи по проект „Работа в Европа-умения за успех” участваха в третата работна среща, домакин на която беше Икономическа гимназия „Ностра Сеньора дос Ойос Грандес” в град Луго.

 

В първия ден от работната седмица, учениците получиха представа за испанската образователна система и проследиха хрониката на проекта, чието начало е през септември 2015 г.

В месеците преди срещата, всички партньори трябваше да проучат какви умения изискват работодателите в техните страни при наемане на нови служители. В Луго, учениците обобщиха приликите и разликите в европейските правила за социално поведение. С въображение и знания,  върху постер, беше създаден профила на идеалния кандидат за работа.

Срещата с реалния бизнес се проведе в AMS Lab – модерно химическо предприятие, с млади и предприемчиви работодатели и служители. Презентацията показа четири области на работа: текстил, мода, козметика и генетичен анализ, за чиято конкурентноспособност фирмата използва надеждни инструменти и методи като не се страхува да експериментира с цел намиране на по-доброто решение. 

С подкрепата на Градския съвет на Луго, Министерството на индустрията на Испания и правителственото управление на Галиция, функционира Център за промотиране на бизнеса и предприемачеството в региона-CET-Nodus-Espazo Lab. Учениците имаха възможност да го посетят и да се запознаят с обучителните дейности.

Работната програма беше разнообразена с посещения на културни и исторически забележителности: Музея на Луго и Катедралата, крепостните стени от римската епоха, забележителната катедрала в Сантиаго де Компостела. Вълнуващ беше преходът по Пътя на поклонниците/Camino/, който води до Бенедиктински манастир, строен в продължение на няколко века и свидетел на исторически и религиозни събития.

В последния ден на пребиваването, международната група беше приета любезно от Кмета на град Луго, а вечерта учениците гостуваха на семействата на новите си приятели.

Учителите уточниха предстоящите задачи за четвъртата последна среща по проекта, която ще се състои в гр. Ахаус, Германия. 

 

Мариана Цонкова - учител по френски език и координатор на проекта