FlashShow4 from Angelina Peneva on Vimeo.


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА
 
„ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ

Работи по проект „Твоят час“ през учебната 2016/2017 година. Обхванати са ученици в клубове по интереси и  с обучителни затруднения.

http://tvoiatchas.mon.bg/

 


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001

„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Европейски съюз

Европейски социален фонд

Наименование:  "Ученически и студентски практики" -
Компонент 1 "Ученически практики"

ПГИ "Георги С. Раковски" – гр.Ямбол се включи в проект „Ученически практики” и през учебната 2014/2015 година с цел осигуряване на реални работни места на заинтересувани ученици в  направленията, в които се обучават нашите възпитаници:

Счетоводство и данъчно облагане;

Администрация и управление;

Приложна информатика;

Финанси, банково и застрахователно дело

Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професиите, улесняване прехода от училище към пазара на труда. Дейността с практикантите стартира на 01.12.2014 година в нашите фирми партньори, с които създадохме трайни контакти от изминалата учебна година:

”Славекс” ЕООД;

ЕТ ”Елит консулт-Диана Иванова”;

”Аметист 2012”ЕООД;

"ИСА";

„СДК-08“ЕООД;

„Абелия консулт“ЕООД;

„Бизнес стил корект“ ЕООД;

„ИНКОМ ПВ“ ЕООД‘

ЗД“ЕВРОИНС“ клон Ямбол;

HDI клон Ямбол;

„ХЕС“ АД;

Водоснабдяване и канализация ЕООД гр.Ямбол,;

Съюз на българския червен кръст – гр.Ямбол

На база направеният вътрешен мониторинг се установи:

Консултантът на учениците за избор на практика провежда надзор върху цялостното провеждане на практиката в съответствие с приетата програма; съвместно с наблюдаващите учители, изготви материали за мотивиране на учениците; изработи заедно с партньорите и наблюдаващите учители график за провеждане на практиките, изготви график и списъци на желаещите ученици по професии и специалности по работни места; наблюдава  състоянието и напредъка и предлага конкретни мерки за отстраняване на възникнали проблеми в хода на проекта;

Наблюдаващите учители разработиха програми за провеждане на практиките съвместно с работодателите и осигуряват изпълнението й; участваха в разработването на графика за провеждане на практиката и изготвиха списъци на определените ученици по професии и специалности по работни места; проведоха необходимия инструктаж по техника на безопасност и охрана на труда с учениците; наблюдават тяхната работа, подпомагат дейността на наставниците; заверяват съвместно с наставниците „стажантските книжки” на учениците.

Работодателите-партньори предложиха работни места, отговарящи  на професията/специалността за която се организира практиката; осигуриха наставници в зависимост от професиите на учениците; сключиха договор с ПГИ; организират пребиваването на учениците и наблюдаващите ги учители; участваха в съгласуването на програмите за провеждане на практиката; осъществяват контрол по време на практиката;

Наставниците установиха правилата за работа – запознаваха учениците с правилата за безопасност и охрана на труда; проведоха инструктажи; поставят  задачи и следят за тяхното изпълнение съгласно целите и разработените предварително критерии; демонстрират определени дейности или операции; съдействат при анализиране на поставените за изпълнение задачи и подпомагат учениците при вземането на решения; дават практически съвети относно планиране и изпълнение на задачите; заверяват стажантската книжка на учениците и съвместно с наблюдаващия учител отчитат напредъка според предварително изготвен инструментариум за целите на практическото обучение и критерии;

Учениците провеждат практиката в организацията – партньор, съгласно график утвърден от директора.

Работодателите са доволни от съвместната работа с ПГИ „Георги С. Раковски“ – гр.Ямбол. Бизнесът получава  реална представа за нивото на професионалната подготовка, участва в разработването и изпълнението на програми за обучение.  Със съдействието на наставниците от всяка фирма-работодател, учениците надграждат знания, умения и компетенции по професията.

За информация по проекта:
Делник-"Ученически практики" в ПГИ "Георги Стойков Раковски"-Ямбол


ПРОЕКТ BG 051РО001 – 4.2.05

ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

Съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г.

Европейски съюз

Европейски социален фонд

МОН

Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти

От началото на месец ноември 2015 година в ПГИ „Георги С. Раковски“ започнаха своята дейност 14 клуба и една секция по проект УСПЕХ. Клубовете имат разнообразни дейности и всеки един от участниците е намерил своето място според интересите си – спорт, изкуство, екология, предприемачество, счетоводство, фотошоп, компютри, театър. Общо 147 ученика взеха участие в проекта през тази учебна година.

Участниците в клубовете „Млад счетоводител”, „Млад икономист“, „Да бъдеш успешен“, „Заедно на пазар“, „Светът на стоките“ с удоволствие изучаваха тънкостите в професионалната сфера. Дейностите  им помагат да  овладяват  икономически понятия, стимулират интереса им към различни професии, формират  умения за екипна работа. „Идеите на ученици се превръщат в реалност. Те учат чрез правене и преживяване. Това прави заниманията в групите различни и приятни” – разказват ръководителите  на клубовете г-жа Румяна Никова, г-жа Надя Кондова, г-жа Роса Стамова, г-жа Радостина Белчева.

Учениците от секция "Колективни спортове", клуб "Силови спортове" и клуб „Здрави и силни“ обичат и  играят с удоволствие любимия си спорт, развиват своите умения и се представят отлично в ученическите игри.

От клубовете „Млад еколог”, „Природолюбител“, „Еко цветовете на природата“ формират екологична култура и поведение. Ръководителката им г-жа Дианка Стоянова често организира занятията извън училище, като целта е да се привличат към дейностите повече родители и институции.

За да сме креативни с действителността в клубовете „Графичен дизайн с фотошоп“ и „Забавление с компютър“, учейки работата с нов софтуер, учениците се забавляваха с постиженията си.

Естествено продължение на театралните традиции в гимназията беше работата в клуб "Учене на френски чрез театър" като част от проект "УСПЕХ". През учебната 2014/2015 г., участниците в клуба репетираха пиесата на Як Риве "Аферата Синята брада".

Първата представителна изява беше на 15.04.2015 г. по повод патронния празник на ПГИ.

Участието на клуба в 22-рия международен франкофонски театрален фестивал в Стара Загора беше запомнящо освен с отличната игра и с факта, че гимназията беше единствен представител на професионалните училища.

 


ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.03

"Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”

Европейски съюз

Европейски социален фонд

МОН

Наименование: “Нова възможност за моето бъдеще”

В нашата гимназия успешно започна проект „Нова възможност за моето бъдеще“ Социалните партньори по проекта - работодатели, синдикат и Бюро по труда -Ямбол. 

На среща с преподавател от гимназията се проучва това, което кандидатът знае и може. На следваща среща кандидатът може да донесе снимки, както и документи, които доказват опита му. Сред документите могат да бъдат атестации от работодателя за изпълнение на определени дейности или длъжностни характеристики, сертификати от преминати обучения, както и сертификати от състезания, награди и др. След това комисия в училището заседава и прави преценка кои са областите, в които знанията и уменията се признават, както и какво е необходимо да бъде доучено. При успешно преминаване на изпити по теория и практика кандидатът получава документа за компетентностите, които притежава. Ако кандидатите не са готови или не успеят да се справят с изпитите им се подготвя план за самоподготовка или допълнително обучение за да усвоят необходимите знания и умения за успешно преминаване на изпитите.

 

ПГИ „Г.С.Раковски“ успешно проведе своя рекламна кампания при работодатели от област Ямбол.


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001

„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Европейски съюз

Европейски социален фонд

Наименование:  "Ученически и студентски практики" - Компонент 1 "Ученически практики"

 

На 05 октомври в Ямбол се проведе регионална конференция по проект "Ученически практики" с участието на професионалните гимназии в Ямболска област, водена от регионалния координатор инж. Роса Георгиева. Г-жа Георгиева запозна присъстващите с целите и задачите на проекта, направи отчет на извършените дейности. От ПГИ "Георги С. Раковски" - Ямбол участие взеха консултанта по проекта и наблюдаващите учители г-жа Надя Кондова, г-жа Мариана Катранджиева, г-жа Митошка Пенева като членове на екипа. На конференцията присъстваха и наставниците на учениците-стажанти, а също и фирмите-партньори. Посочени бяха предизвикателствата пред наставниците и ролята на наблюдаващите  учители, като се изтъкнаха положителните страни и слабостите. Конференцията приключи с набелязване на основни насоки за подобряване на работата по проект "Ученически практики".

Участие в първа секторна конференция в гр. София на 11 и 12.10.2013 с участието на Директора на гимназията г-жа Румяна Никова и финансистът на гимназията  г-жа Йорданка Иванова.

 

Публикацията на вестник Делник за ученическите практики в ПГ по икономика "Георги Стойков Раковски" може да разгледате на адрес:

http://www.delnik.net/ученически-практики-в-икономическа-г/

Как минава един ден на нашите стажанти в проект "Ученически практики"?

 

 

 

 


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001

„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Европейски съюз

Европейски социален фонд

Наименование:  "Ученически и студентски практики" - Компонент 1 "Ученически практики"

Конференция в Бургас:

Дни на професиите от пет  планови региони по проект "Ученически практики"

 

На 18, 19 и 20 октомври  в Свободен университет – гр. Бургас се проведоха дните на професиите по проект "Ученически практики". Бяха подредени щандове на професионални училища от  пет региона на Южна България. От Професионална гимназия по икономика "Георги С. Раковски"- Ямбол  участваха г-жа Радостина Белчева консултант и г-жа Здравка Всилева наблюдаващ учител, както й учениците Доника Донева от 11б клас, Зара Мирчева от 11б клас, Пламена Парапанова от 12б клас и Радостина Дичева от 12б клас.  Представена бе презентация на училището с всички специалности, по които се обучават учениците.  Посочиха се добрите практики и резултати.


ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.03

"Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”

Европейски съюз

Европейски социален фонд

МОН

За проекта...

Наименование: “Нова възможност за моето бъдеще”

Номер на проекта: BG051PO001-4.3.03-0001

Срок на изпълнение: 2013-2014 г.

Обща стойност: 5 862 200 лв.

Финансираща програма: Проектът попада в обхвата на Приоритетна ос 4 "Подобряване достъпа до образование и обучение ” и област на интервенция 4.3 "Развитие на системата за учене през целия живот” от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”

Изпълнител: Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03 "Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.

Партньори: Работодателски организации - БСК, БТПП, АИКБ, Организации на работниците и служителите - КНСБ и КТ “Подкрепа”, Държавни институции - МТСП, АЗ, НАПОО, ГД “Изпълнение на наказанията” към МП.

Цел на проекта

Целта на проекта е да създаде и изпробва Система за идентифициарне и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетености

Предвижда се системата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н.

Системата ще бъде разработена на базата на вече изпълнени проекти, насочени към разработване на инстументариум за валидиране на компетенции.

За успешното функциониране на системата са необходими не само законодателни промени, но и привличане на общетсвеното внимание към тази възможност.

Ползи от проекта

Получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности, създава предпоставки за:

• Повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а оттам - повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на труда;

• Улесняване на трудовата мобилност - както в рамките на държавата, така и извън нея;

• Подобряване на процеса по подбор на персонала;

Постигане на по-висока степен на обективност при оценяването на персонала и кариерното израстване;

По-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда;

Намаляване на времето и разходите при организиране на надграждащи обучения

Списък на професиите и специалностите, по които
ПГ по икономика «Георги С. Раковски»
ще извършва валидиране на знания, умения и компетентности
 

Професия

Специалност/Специалности

1.

Оперативен счетоводител

Оперативно счетоводство

2.

Финансист

Банково дело

3.

Икономист-информатик

Икономическа информатика


ПРОЕКТ BG 051РО001 – 4.2.05

ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

Съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г.

Европейски съюз

Европейски социален фонд

МОН

Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти

Ателие "КРЕАТИВНОСТ"

ИЗВЪНКЛАСНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ПО ПРОЕКТ "УСПЕХ"
за учебната 2013/2014 година

АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ - Всеки от нас е творец. Не слагаме граници на мислите си! Не се страхуваме да споделяме и най- невероятните ни идеи! Автоцензурата е това, което убива творческото мислене. Всички идеи, довели до еволюция в света, първоначално са били тотално отричани. Доверяваме се на инстинкта си! Мислим нестандартно!

В този, така наречен „дамски клуб”, момичета от VII до XII клас се занимават с различни техники в готварството, прическите, грима, работа с хартия и картон. Изработваме картички чрез квилинг, скрапбукинг и айрис фолдинг, а също и оригами фигури. На всяко занятие един от участниците представя нещо вкусно за хапване – целувки, кекс, жанинки, бутерки... Разменяме си рецептите.

Обръщаме внимание и на външния си вид. Знаем, че прическата е корoната на всяка дама, гримът е изкуство, а маникюрът придава стил и индивидуалност!

В ателие „Креативност” залагаме на работата в екип. Успешно развиваме базови социални компетентности като комуникативност, толерантност, емпатия, позитивност, коректност,организираност.

Съвместната ни работа провокира нашата креативност, развива ни като личности и ни носи изключително удовлетворение.

Сертификат за дарение

Благодарност към участниците в ателие "Креативност"  по проект "Успех"


ПРОЕКТ BG 051РО001 – 4.2.05

ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

Съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г.

Европейски съюз

Европейски социален фонд

МОН

Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти

Студио "ЕЗИЦИТЕ НА ЕВРОПА"

ИЗВЪНКЛАСНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ПО ПРОЕКТ "УСПЕХ"
за учебната 2013/2014 година

За трета поредна година в Професионална гимназия по икономика ”Г.С.Раковски”, Ямбол, работи студио „Езиците на Европа” по проект „УСПЕХ” на МОН. Разнообразните дейности, чиято цел е да се създава интерес към френския език, бяха насочени към  проучване на произхода на романските езици и сходствата помежду им. Бяха изготвени материали и презентации за  историята на преподаване на френски език в България и Ямбол и за дейността на известни французи, италианци, испанци, румънци в полза на страната ни. Бяха проучени имената, житейския път и приноса на видни ямболски личности, завършили образованието си във Франция или Швейцария. Интересно беше да се установят приликите между националните кухни на Франция, Италия, Испания, Португалия, Румъния.

Учениците съставиха речник на френските думи, използвани в българския език и мини-разговорник на шест езика /български и петте романски/.

Тазгодишната дейност на студиото цели да привлече интереса на  4-6 годишните от ЦДГ на град Ямбол. Групата участници от 9-ти и 11-ти клас изучават детски песни, броилки, стихчета, за да ги представят пред  детската аудитория.

В рамките на една седмица, от 17 до 24 януари, част от участниците в студиото посетиха три детски целодневни заведения: „Щастливо детство”, „Червената шапчица” и „Славейче”.

Малчуганите бяха очаровани от изпълненията на групата  и с огромно удоволствие повтаряха думите и жестовете. Голяма радост им донесоха ръчно изработените картички на тема „Коледа” и „Нова Година” и вкусните бонбони.

Инициативата на г-жа Мариана Цонкова, учител по френски език в ПГИ ”Г.С.Раковски”, ще бъде продължена през март, в Седмицата на Франкофонията и за празника на детето през юни и в други детски градини.


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001

„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Европейски съюз

Европейски социален фонд

Наименование:  "Ученически и студентски практики" - Компонент 1 "Ученически практики"

 

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”- съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката

Старт на проекта в гимназията : 11.03.2013 г.

Край на проекта: 27.06.2014 г.

Обхват: седем ученика, разпределени в:

 - ОП „Комунални дейности” гр.Ямбол

 - Застрахователно Акционерно Дружество "Ай Ен Джи" - Агенция Ямбол

Цел на проекта: Проектът съответства на стратегическата цел на Оперативната програма подобряване качеството на живот на хората в България чрез усъвършенстване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Проектът имат за цел да привлече активното участие на бизнеса още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри, както и при обявяването на работни позиции и приемането на ученици.

  Специфични цели на проекта "Ученически практики" за ПГИ”Георги С. Раковски” и избраните партньори: Включване на ученици от гимназията в Практическо обучение по проекта, за да:

1. Подобряване на качеството на професионалното образование и обучение /ПОО/ в гимназията и улесняване на достъпа до практическо обучение на учениците ни;

2. Предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за учениците ни;

3. Улесняване прехода на нашите ученици от училище към работното място и повишаване на успешната им реализация на трудовия пазар;

4. Изграждане на стабилни партньорства между гимназията и работодателите в бранша.

 

    

За информация по проекта: http://praktiki.mon.bg/upraktiki/


СДРУЖЕНИЕ “ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ”

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.

 Република България

Министерство на образованието и науката

 Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

“Да направим училището привлекателно

 за младите хора”

Проект: Визия за бъдещето

Провеждане на образователна програма

Цел на дейността:

-Да се запознаят учениците с историята и постиженията на филмовото изкуство.

 -Да съдейства за изграждането на естетически ценности и предпочитания на участниците.

 -Да повиши обществената активност на участниците в проекта.

Описание:

Общата образователна програма обхваща 300 ученици включени в проекта. Темите са групирани в два основни блока като първият ще бъде за „История и естетика на киното”, а вторият „Образът на младите в световното и българското кино”.

Занятията се водят от квалифицирани преподаватели, които владеят техниките на интерактивното обучение. Създава се интересна и атрактивна програма включваща: достъпен информационен блок, решаване на практически казуси, тестови задачи със състезателни елементи, развитие на въображението и креативността на участващите ученици.

Изграждане и дейност на ученически клубове

Описание: изградени са три клуба: Дискусионен, Кино и Фото клуб. Участват ученици от гимназията.

Дискусионните ученически клубове провеждат предимно теоретични занятия свързани с получаване на специализирани знания за визуалните изкуства и ролята им за развитие на световната култура и оформяне на мирогледа на съвременния човек. Прожектират се  стойностни филмови произведения и се провеждат публични дискусии, на които се обсъждат теми /някои с участието и на родители/ свързани с развитието и утвърждаването на младите хора в обществения живот.

Кино и Фото клубовете са предимно с практическа насоченост. В тях младите хора усвояват технически и творчески умения за работа в тези визуални изкуства и практикуват основните професии, които намират приложение в тях. Участниците изпълняват определени технически и творчески задачи свързани с изработването на една художествена фатография и късометражни любителски филми.


Национална програма „Ритуализация на училищния живот”

Модул „Изработване на училищна униформа”

 

Този проект е насочен към усъвършенстване на системата от символи в ПГИ „Г.С.Раковски” – Ямбол. Въвеждането на униформа подсилва у всички ученици усещането за принадлежност към училището и повишава популярността му сред обществеността. Униформата допринася за открояване на учениците като представители на престижно училище с традиции.


Национална програма „Модернизиране на материално-техническата база в училище”

Модул „Спорт в училище”

 

Изградена спортна база, която осигурява условия и възможности за ефективно провеждане на задължителната и избираема подготовка по Физическа култура и спорт, както и на извънкласни спортни форми.